do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

WSTĘP

sklep.radiokrakow.pl jest internetowym sklepem prowadzonym przez Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię w Krakowie „Radio Kraków” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie (Polska), al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 49387, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6750200083, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.752.500,00 zł, w całości wpłaconym.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna prowadzi działalność pod adresem: al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków.

Kontakt z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Krakowie „Radiem Kraków” Spółką Akcyjną jest możliwy:
1) korespondencyjnie: Radio Kraków S.A., al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków,
2) telefonicznie: +48 (12) 630 00 00,
3) pocztą elektroniczną: promocja@radiokrakow.pl.

Sklep prowadzony jest z wykorzystaniem usługi sklepu internetowego świadczonej przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie.

1. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE
Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy dokument.
Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem sklep.radiokrakow.pl i prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów i usług znajdujących się w jego aktualnej ofercie.
Radio Kraków – Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię w Krakowie „Radio Kraków” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, której dane zostały podany na wstępie Regulaminu.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
Konto Klienta –wyodrębniona cześć Sklepu, przydzielona indywidualnie Klientowi, zawierająca bazę danych o Kliencie, które służą do należytej realizacji zamówień oraz które umożliwiają przetwarzanie informacji marketingowych, informacji o dokonanych płatnościach Klienta, historię składanych zamówień.
Produkt – towar, będące rzeczą ruchomą, lub usługa, prezentowane w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży.
Zamówienie – oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie.
Formularz Zamówienia – udostępniony w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
Płatność On-line – płatność elektroniczna realizowana przez Klienta za pośrednictwem systemu e-płatności PayU, dostarczanego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Biuro Obsługi – punkt prowadzony przez Radio Kraków, pod adresem: Radio Kraków S.A., ul. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, w którym można osobiście odebrać zamówione towary, dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji oraz dokonać zwrotów i reklamacji,
RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1).

2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
W celu korzystania ze Sklepu Klient musi:
1) posiadać dostęp do sieci Internet,
2) korzystać z przeglądarek internetowych: Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10,
3) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
4) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

Korzystanie z Sklepu może wiązać się z zagrożeniem dla Klienta, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Z powyższych względów Radio Kraków zaleca się stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
Radio Kraków informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Sklepu.
Wszystkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Radia Kraków, home.pl S.A. lub podmiotów dostarczających poszczególne funkcjonalności Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Radia Kraków.
W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w szczególności złożenia Zamówienia, może być wymagane posiadanie: Konta Klienta lub konta poczty elektronicznej.
Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
Radio Kraków zastrzega sobie prawo do czasowej lub całkowitej dezaktywacji Konta Klienta, jeśli uzna, że zostało ono użyte niezgodnie z prawem.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Klient, składając Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia, składa ofertę kupna Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu oraz Regulaminie.
Informacje na temat Produktów zamieszczone są Sklepie (na stronie internetowej sklep.radiokrakow.pl).
Klient może złożyć Zamówienie jedynie w odniesieniu do Produktów, które w podanym opisie mają informację, że są dostępne.
Klient zamierzający nabyć Produkt składa Zamówienie wykorzystując Formularz Zamówienia we wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
Proces zakupu jest realizowany w następujących etapach:
1) wybór Produktu – wyboru Produktu można dokonać przeglądając listę kategorii lub korzystając z wyszukiwarki,
2) Potwierdzenie wyboru Produktu – potwierdzenie poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka”,
3) weryfikacja zawartości koszyka – po dodaniu Produktu do koszyka można sprawdzić jego zawartość, klikając w ikonkę „złóż zamówienie”. Na tym etapie można zmienić liczbę Produktów w koszyku (zmniejszyć lub zwiększyć liczbę Produktów), a także usunąć Produkty. Pozytywna weryfikacja dokonywana jest poprzez kliknięcie w ikonkę „zamawiam”,
4) złożenie Zamówienia – złożenie odbywa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Zamówienia, które wymaga dokonania wyboru formy dostawy, formy płatności, rejestracja danych do wysyłki.
Wybór formy dostawy i płatności dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia.
Zamówienie można złożyć po zalogowaniu się Klienta do Konta Klienta albo z pominięciem logowania, przechodząc bezpośrednio do opcji „złóż zamówienie”.
W przypadku Klienta, który nie posiada Konta Klienta, złożenie Zamówienia po zalogowaniu się Klienta do Konta Klienta wymaga wcześniejszego zarejestrowaniu się i utworzenia Konta Klienta.
W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących informacji:
1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu,
4) adres zamieszkania,
5) adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
6) forma płatności,
oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści poprzez zaznaczenie kliknięciem odpowiedniego pola.
W przypadku Klientów posiadających Konto Klienta nie jest wymagane podanie powyższych danych Klienta, chyba że dane te uległy zmianie albo dane te różnią się od danych podanych przez zakładaniu Konta Klienta.
Po zakończeniu procesu składania Zamówienia, Radio Kraków prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby Produktów, a także o kosztach i przewidywanym terminie dostawy. Przesłana Klientowi informacja stanowi potwierdzenie Zamówienia, to jest potwierdzenie zawarcia umowy z Klientem.
Po otrzymaniu potwierdzenia zrealizowania Płatności On-line, Radio Kraków prześle Klientowi informację o numerze Zamówienia, a następnie informację obejmującą numer listu przewozowego (numer przesyłki) oraz przewidywany termin dostawy. W razie jakichkolwiek problemów czy zapytań można kontaktować się poprzez mail: sklep@radiokrakow.pl oraz poprzez nr telefonu 12 630 62 46 w godzinach od 9.00 do 17.00.

4. FAKTURY I RACHUNKI
W związku z Zamówieniem Radio Kraków wystawi paragon fiskalny.
Żądanie otrzymania faktury, zamiast paragonu fiskalnego, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia oraz podanie danych do jej wystawienia.
Wysyłkę paragonu fiskalnego Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego towaru pod adres wskazany w zamówieniu. Natomiast dostarczenie faktury Sklep realizuje w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
Paragon fiskalny (faktura) obejmować będzie cenę za Produkty oraz koszty dostawy.

5. CENY ZA PRODUKTY
Ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Cena podana przy Produktach jest wiążąca z chwili przyjęcia Zamówienia.
Radio Kraków zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w tym wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, w tym wyprzedaży.
Każda akcja promocyjna, w tym wyprzedaż, jest określona w regulaminie promocji, dostępnym na stronie głównej sklep.radiokraków.pl (obok niniejszego Regulaminu).
Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu.
Kody rabatowe nie sumują się (można skorzystać tylko z jednego rabatu lub promocji).
Kody rabatowe mogą być wyrażone procentowo lub kwota (kwota brutto) i obniżają ceny Produktów, za wyjątkiem Produktów objętych akcjami promocyjnymi, w tym wyprzedaży.
Kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystania z oferowanego rabatu.

6. KOSZTY DOSTAWY
Klient nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Radia Kraków.
W pozostałych przypadkach Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta jako adres dostawy w wysokości podanej w Formularzu Zamówienia.
Koszty dostawy są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Informacja o wysokości kosztów dostawy:
kurier InPost: 15 zł,
paczkomat InPost: 12 zł,
przesyłka pocztowa Poczta Polska: 10 zł.

7. SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY
Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu.
Dostawa możliwa jest:
1) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Radia Kraków,
2) za pośrednictwem InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
3) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Odbiór osobisty możliwy jest w Dni Robocze w godzinach od 10.00 do 17.00.
Przewidywany czas dostawy za pośrednictwem InPost Sp. z o.o. wynosi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Dni Roboczych od uzyskania przez Radio Kraków potwierdzenia zrealizowania Płatności On-line.
Przewidywany czas dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. wynosi od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) dni roboczych od uzyskania przez Radio Kraków potwierdzenia zrealizowania Płatności On-line.

Przewidywany termin dostawy nie stanowi gwarantowanego terminu dostawy.
W wypadku nieotrzymania przesyłki w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od upływu przewidywanego terminu dostawy, Klient powinien skontaktować się ze Biurem Obsługi celem wszczęcia procedury reklamacyjnej.

8. FORMY PŁATNOŚCI
Radio Kraków przyjmuje płatności wyłącznie w następujących formach:
1) gotówką przy odbiorze osobistym,
2) karta płatnicza (debetowa, kredytowa) przy odbiorze osobistym,
3) Płatność On-line.
Płatność kartą płatniczą możliwa jest przy użyciu następujących kart: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB, American Express, Maestro, Visa Electron (zgodnie z umową na terminale płatnicze).
Za prawidłowość Płatności On-line odpowiada PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Radio Kraków informuje, że nie ma wglądu w dane dotyczące Płatności On-line i nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu tych płatności.

9. CZAS REALIZACJI
Odbiór osobisty możliwy jest w pierwszym Dniu Roboczym, po dniu złożenia zamówienia, od godz. 12.00.
Wysyłki za pośrednictwem InPost Sp. z o.o. oraz Poczty Polskiej S. A. dokonywana jest w ciągu dwóch (2) Dni Roboczych od uzyskania przez Radio Kraków potwierdzenia zrealizowania Płatności On-line.
Odpowiedzialność InPost Sp. z o.o. jest określona przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia tego rodzaju usług przez InPost Sp. z o.o.
Radio Kraków nie świadczy usług pocztowych ani usług kurierskich.
Radio Kraków nie ponosi odpowiedzialności za błędny w adresie dostawy podanym przez Klienta.

10. REKLAMACJE
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:
1) wady fabryczne,
2) uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
3) niezgodność z Zamówieniem.
Reklamacje rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny. Radio Kraków ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt w ciągu 2 lat. Ustosunkowanie do zgłoszenia nastąpi w ciągu 14 dni od dotarcia towaru do Radia Kraków.
W ramach reklamacji Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
Celem złożenia reklamacji należy przesłać do Biura Obsługi reklamowany Produkt oraz:
1) paragon (fakturę), z którą Produkt był dostarczony,
2) wypełniony formularz reklamacji, dostępny na stronie głównej sklep.radiokrakow.pl.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Radio Kraków zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem; w przypadku innych reklamacji – w terminie czternastu (14) dni od otrzymania reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Radia Kraków, a jeśli nie będzie to niemożliwe, Radio Kraków zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu reklamowanego Produktu.
Zwrot równowartości ceny zakupu oraz zwrot kosztów związanych z odesłaniem reklamowego Produktu nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta w ciągu czternastu (14) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z Produktami oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.
Klient może zgłaszać również reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z innych usług oferowanych w ramach Sklepu.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia odebrania Produktu przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do nagrań dźwiękowych ani wizualnych, dostarczonych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostawie.
Zwracany Produkt musi być kompletny.
Radio Kraków przyjmuje zwroty Produktów dokonywane osobiście w Biurze Obsługi lub odesłane na pod adres: Radio Kraków S.A., al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków.
Radio Kraków nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Koszt przesyłki i odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.
Zwracany Produkt należy zwrócić razem z otrzymanym wraz z nim paragonem fiskalnym (fakturą) oraz wypełnionym formularzem zwrotu, dostępnym na stronie głównej sklep.radiokrakow.pl.
Radio Kraków, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru przelewem na konto bankowe.

12. GWARANCJA
Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Radio Kraków, producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta).
Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.

13. DANE OSOBOWE
1. Radio Kraków jest administratorem danych osobowych Klientów.
2. Radio Kraków wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Klienta drogą elektroniczną na adres iod@radiokrakow.pl, a także listownie na adres Radia Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3.Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
1) przyjmowania zamówień, ich modyfikacji oraz realizacji umowy sprzedaży, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Klienta oraz zapewniania innych funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Sklepu, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) rozpatrywania reklamacji, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
5) przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6) dokonywania zwrotów należności, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
7) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
8) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu i poprawy działania, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
9) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
10) prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Sklepu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
11) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów podatkowych i rachunkowych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
12) przechowywania danych dla celów archiwizacji oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Radiu Kraków, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
13) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera, za uprzednią zgodą Klienta, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
14) wysyłania informacji o dostępności poszczególnych produktów, na życzenie i za uprzednią zgodą Klienta (Listy zainteresowanych), art. 6 ust. 1 lit a RODO,
15) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu, za uprzednią zgodą, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta, w szczególności podmiotom świadczącym usługi płatności On-line, podmiotom świadczącym usługi płatności kartami, podmiotom świadczącym usługi dostawy Produktów,
2) podwykonawcom świadczącym usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmiotowi świadczącemu obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniającemu oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3) kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym obsługę księgową, innym podwykonawcom, jeżeli będą świadczyć usługi związane z prowadzonym Sklepem, przy czym podmioty te zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
4) urzędom skarbowym, podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Radio Kraków w uzasadnionych przypadkach może przekazywać dane osobowe poza teren EOG w ramach korzystania z usług podwykonawców. W takim wypadku gwarantowane będą wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Radio Kraków przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także
1) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
2) przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń,
3) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,
4) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
5) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
6) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
7) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Radio Kraków) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą.
7. Radio Kraków zapewnia każdemu Klientowi prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Radia Kraków w sposób opisany w pkt 13 ust. 2 Regulaminu.
8. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Radio Kraków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Użytkownikowi) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
W przypadku przetwarzania przez Radio Kraków danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, Klientowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
10.Podanie danych osobowych przez Klienta:
1) w celu rejestracji i założenia Konta Klienta jest niezbędne w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Klienta i korzystania z funkcjonalności Sklepu dostępnych w ramach Konta Klienta; Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu dostępnych w opcji bez rejestracji Konta Klienta;
2) w celu złożenia i realizacji Zamówienia jest niezbędne w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia Zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy Produktu za pośrednictwem kuriera,
3) w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy jest niezbędna w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
4) w celu złożenia reklamacji Produktu i umożliwienia jej rozpatrzenia jest niezbędne w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej reklamacji,
5) w celu złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu i korzystania z innych usług oferowanych w ramach Sklepu, a także umożliwienia jej rozpatrzenia jest niezbędne w zakresie e-mail, który Klient podał w trakcie rejestracji Konta Klienta. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
6) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
11. Radio Kraków nie będzie prowadziło operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Klientów korzystających ze Sklepu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Radio Kraków ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
Radio Kraków zobowiązane jest powiadomić o zmianach niniejszego Regulaminu:
1) poprzez informacje na stronie głównej Sklepu oraz
2) Klientów posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.
Powiadomienie zawierać będzie zestawienie zmian wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.
W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Radio Kraków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem prowadzenia Konta Klienta.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl